Công văn 4426/SYT-KHNVTC Tổng hợp thông tin xây dựng DMDC thuốc YHCT

Mời xem nội dung tại đây: 
CV BYT cctt con thieu YHCT.pdf
PHỤ LỤC danh mục dùng chung thuoc YHCT.pdf