BÁO CÁO 5926/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Mời xem nội dung tại đây: SYT 5926.pdf