Sao Y Quyết định 5303/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mời xem nội dung tại đây: 
SY QĐ 5305 BYT.pdf