Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 36 (Từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2021)

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

68

31

33

9

0

23

9

173

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

26

0

1

42

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

 

Ninh Phước

 

 

 

Ninh Hải

 

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

Bác Ái

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

 

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

5147

8539

1279

144

157

529

1183

784

0

0

17762

XN(+)

60

389

15

7

0

6

110

11

0

2

600

XN(-)

40856

32082

14528

7693

3308

7170

10994

17463

763

260

135117

CD

43449

34791

14846

7968

3368

7632

11575

21232

848

262

145971

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

1

1

TCM

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 36 năm 2021

Tính đến tuần 36 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

173

147

 Tăng 17,7

TCM

54

31

 Tăng 74,2

Sốt rét

1

5

 Giảm 80

Thủy đậu

42

79

 Giảm 46.8

Quai bị

3

9

 Giảm 66.7

SPB nghi Sởi

1

3

 Giảm 66.7

Sởi

1

1

 Tăng 0