Quyết định 3063/QĐ-BĐH Điều chỉnh khung tiếp nhận CLYTTTTại Trung đoàn BB896

Mời xem nội dung tại đây: BĐHKCLTT 3063.pdf