Công văn 1133/SYT-VP Kết quả rà soát cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư.