Công văn 1127/SYT-VP Thống nhất dự thảo Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2).