Kế hoạch 1183/KH-SYT Triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Sở Y tế năm 2023