Công văn 1241/SYT-VP Thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.