Công văn 1310/SYT-VP Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 2, tháng 3 năm 2023.