Sao y 1427/SY-SYT Quyết định số 1633/QĐ-BYT ngày 31/3/2023 của Bộ Y tế về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định Trang thiết bị y tế