Công văn 1459/SYT-KHNVTC V/v ý kiến góp ý đề xuất, sửa đổi bổ sung nội dung các Thông tư của Bộ Y tế ban hành