Công văn 1485/SY-SYT Sao y CV 776/STTTT Xây dựng hoàn thiện Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh.