Công văn 1507/SYT-VP Thông tin chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.