Công văn 1495/SY-SYT Sao y CV 1090/BYT Đôn đốc triển khai văn bản số 1090/BTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)