Công văn 1807/SY-SYT Sao Y- Thông báo số 678/TB-CAT-PC06 Ngừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tại TT phục vụ hành chính công tỉnh