Công văn 1814/SY-SYT Sao y Công văn 957/STTTT-TTCNTTTT về hoàn thiện mở tiểu mục tiểu Đề án 06 trên Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh