Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 17 (Từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2023)

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

1

0

0

0

0

0

1

 

CD

71

179

95

36

0

5

34

420

 

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

2

0

0

0

0

1

3

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

1

0

1

 

CD

0

0

1

0

0

1

0

2

 

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

 

CD

1

1

1

1

0

0

0

4

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

1

1

 

CD

8

6

3

36

24

0

1

78

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Covid

Thủy đậu

SPB

Phan Rang

 

 

 

 

Ninh Phước

Phước Hải 1 ca

 

 

 

Ninh Hải

 

Xuân Hải 1 ca

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

Bắc Phong 1 ca

Thuận Nam

 

 

Phước Dinh 1 ca

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

XN(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 27/4/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

6

0

1

0

0

4

11

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 17

0

1

0

0

0

0

0

1

Tuần 16

0

3

0

1

0

1

0

5

TCM

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

1

1

Tuần 16

0

3

1

2

13

0

0

19

Quai bị

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 17

0

0

0

0

0

1

0

1

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 16

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 17 năm 2023

Tính đến tuần 17 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

420

47

 Tăng 8,9 lần

TCM

3

3

 

Sốt rét

1

2

 Giảm 50

Thủy đậu

78

2

 Tăng 39 lần

Quai bị

2

0

 Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

0

0

                                   -  

Sởi

0

0

                                   -