Công văn 1857/SYT-VP Báo cáo đề xuất kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh