Quyết định 189/QĐ-SYT Phê duyệt Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 của Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận