Thông báo 1982/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (BV Đa khoa tỉnh)