Công văn 2006/SYT-KHNVTC V/v triển khai thực hiện văn bản số 2434/BYT-TB-CT ngày 25/4/2023 của Bộ Y tế