Công văn 2363/SYT-KHNVTC Hủy thuốc gây nghiện hết hạn dùng. - TTYT Ninh Sơn