Công văn 2373/SYT-VP Cấp tài khoản kết nối liên thông lên hệ thống " Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia".