Công văn 2385/SYT-VP Phân công thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.