Thông báo 2452/TB-SYT Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh CVP; Phó CTTr; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng CM của Sở Y tế; Chi cục Trưởng Chi cục ATTP; Giám đốc Trung tâm KSDP – TPVTBYT thuộc Sở Y tế năm 2023