Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 22 (Từ ngày 26/5 đến ngày 01/6/2023)

1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

1

1

1

0

0

0

0

3

 

CD

75

187

99

36

0

6

34

437

 

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

2

0

0

0

0

1

3

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

1

0

0

1

0

2

 

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

3

9

23

0

0

0

2

37

 

CD

13

67

77

4

0

11

32

204

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

7

3

37

24

0

1

80

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Covid-19

Thủy đậu

SPB

Phan Rang

Bảo An 1 ca                

Mỹ Bình 1 ca
Đạo Long 1 ca
Đô Vinh 1 ca

 

 

Ninh Phước

Phước Hải 1 ca

Phước Dân 2 ca
Phước Hữu 3 ca
Phước Thái 3 ca
Phước Hậu 1 ca

 

 

Ninh Hải

Tri Hải 1 ca

Khánh Hải 10 ca
Nhơn Hải 4 ca
Phương Hải 2 ca
Tri Hải 1 ca
Vĩnh Hải 3 ca
Xuân Hải 3 ca

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

 

Thuận Nam

 

Nhị Hà 1 ca
Phước Ninh 1 ca

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 01/6/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

1

0

0

0

0

0

0

1

Tuần 22

1

1

1

0

0

0

0

3

TCM

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

Covid-19

Tuần 21

2

21

31

2

0

1

0

57

Tuần 22

3

9

23

0

0

0

2

37

Sốt rét

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

1

0

0

0

1

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 22

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 22 năm 2023

Tính đến tuần 22 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

437

65

 Tăng 6,7 lần

TCM

3

19

 Giảm 84,2

Sốt rét

1

2

 Giảm 50

Thủy đậu

80

2

 Tăng 78 ca 

Quai bị

2

0

 Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

2

0

 Tăng 2 ca

Sởi

0

0

   -