Thông báo 2521/TB -SYT Thu hồi thuốc Duo Hexin Tab vi phạm mức độ 2