Kế hoạch 926/KH-KSBT Tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bồ nhiệm chức danh Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật