Quyết định 269/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Y tế (Diễn tập phòng thủ)