Quyết định 297/QĐ-SYT Về việc thu hồi Quyết định số 151/QĐ – SYT ngày 10/4/2023, Quyết định số 170/QĐ-SYT ngày 18/4/2023, Quyết định số 171/QĐ-SYT ngày 18/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận