Quyết định 293/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc