Công văn 3407/SYT-KHNVTC Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 8364