Công văn 3437/SYT-KHNVTC Cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến tỉnh quản lý tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng các tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt