Công văn 3468/SYT-TTra Triển khai thực hiện nội dung công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.