Quyết định 357/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2023 cho Văn phòng Sở Y tế, 8 triệu đồng CNTT