Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 34 (Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2023)

1.Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

0

3

0

0

0

0

3

 

CD

82

197

118

39

0

9

35

480

 

Tay chân miệng

TT

7

6

4

0

0

8

6

31

 

CD

110

86

83

24

2

23

36

364

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

2

0

0

2

 

CD

0

1

0

0

5

0

0

6

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

7

3

40

24

0

1

83

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

* Ghi chú: 6 ca (+) Enterovirus A71: Mỹ Đông 1 ca, Đạo Long 1 ca, Mỹ Hải 2 ca, Phước Hải 1 ca, Lâm Sơn 1 ca

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

Huyện/TP

TCM

SXHD

Covid-19

Thủy Đậu

Sốt rét

Phan Rang


Đô Vinh 1 ca
Đông Hải 1 ca
Thanh Sơn 2 ca
Văn Hải 1 ca
Phước Mỹ 1 ca
Mỹ Đông1 ca

 

 

 

 

Ninh Phước

An Hải 1 ca
Phước Dân 1 ca
Phước Hải 1 ca
Phước Hữu 1 ca
Phước Thái 1 ca
Phước Vinh 1 ca

 

 

 

 

Ninh Hải

Hộ Hải 1 ca
Phương Hải 1 ca
Xuân Hải 2 ca

Tri Hải 1 ca
Vĩnh Hải 1 ca
Thanh Hải 1 ca

 

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

 


Phước Thắng 2 ca

Thuận Bắc

Lợi Hải 2 ca
Bắc Sơn 3ca
Công Hải  1 ca
Phước Chiến 2 ca

 

 

 

 

Thuận Nam

Phước Diêm 2 ca
Phước Minh 1 ca
Phước Dinh 1 ca
Phước Hà 1 ca
Phước Ninh 1 ca

 

 

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 24/8/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

1

0

1

CD

2

0

5

0

0

1

1

9

 

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

 

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 34

0

0

3

0

0

0

0

3

Tuần 33

1

0

1

3

0

1

0

6

TCM

Tuần 34

7

6

4

0

0

8

6

31

Tuần 33

28

19

23

4

1

5

7

87

Covid-19

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sốt rét

Tuần 34

0

0

0

0

2

0

0

2

Tuần 33

0

0

0

0

2

0

0

2

Thủy đậu

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

1

0

0

0

1

Quai bị

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 34 năm 2023

Tính đến tuần 34 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

480

339

Tăng 41,6%

TCM

364

36

Tăng 10 lần

Sốt rét

6

4

Giảm 50%

Thủy đậu

83

2

Tăng 41,5 lần

Quai bị

2

1

Tăng 1 ca

SPB nghi Sởi

3

0

Tăng 3 ca

Covid - 19

238

2.914

Giảm 91,8%