Công văn 3827/SYT-KHNVTC Đảm bảo đủ thuốc sử dụng trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2023.