Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 35 (Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2023)

1.Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

82

197

118

39

0

9

35

480

 

Tay chân miệng

TT

8

3

7

3

2

2

5

30

 

CD

118

89

90

27

4

25

41

394

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

5

0

0

6

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

1

1

 

CD

0

0

0

0

0

0

1

1

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

7

3

40

24

0

1

83

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

STT

Địa Phương

Tuần 35

SXH

TCM

Thương Hàn

Sốt rét

Covid-19

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Phước Mỹ

 

3

 

 

 

2

Đô Vinh

 

1

 

 

 

3

Văn Hải

 

1

 

 

 

4

Tấn Tài

 

1

 

 

 

5

Mỹ Bình

 

1

 

 

 

6

Đông Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

8

 

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

Phước Dân

 

1

 

 

 

2

Phước Hậu

 

1

 

 

 

3

Phước Thái

 

1

 

 

 

Cộng

 

3

 

 

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Khánh Hải

 

3

 

 

 

2

Tân Hải

 

1

 

 

 

3

Hộ Hải

 

1

 

 

 

4

Xuân Hải

 

1

 

 

 

5

Phương Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

7

 

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Lâm Sơn

 

1

 

 

 

2

Tân Sơn

 

1

 

 

 

3

Quảng Sơn

 

1

 

 

 

Cộng

 

3

 

 

 

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Bình

 

2

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

VI

Huyện Thuận Bắc

1

Bắc Sơn

 

1

 

 

 

2

Công Hải

 

1

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

VII

Huyện Thuận Nam

1

Phước Diêm

 

3

 

 

 

2

Cà Ná

 

1

 

 

 

3

Phước Minh

 

1

 

 

 

4

Phước Hà

 

 

1

 

 

Cộng

 

5

1

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

 

30

1

 

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 31/8/2023:

 

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

1

0

0

0

1

0

1

3

CD

3

0

5

0

1

1

2

12

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

 

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 34

0

0

3

0

0

0

0

3

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 34

7

6

4

0

0

8

6

31

Tuần 35

8

3

7

3

2

2

5

30

Covid-19

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Sốt rét

Tuần 34

0

0

0

0

2

0

0

2

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 34

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 35

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

 

Loại bệnh

Tính đến tuần 35 năm 2023

Tính đến tuần 35 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

480

480

/

TCM

394

37

Tăng 10,6 lần

Sốt rét

6

4

Tăng 50%

Thủy đậu

83

2

Tăng 41,5 lần

Quai bị

2

1

Tăng 1 ca

SPB nghi Sởi

3

0

Tăng 3 ca

Covid - 19

238

2.914

Giảm 91,8%