Công văn 906/TTYT-KHNV Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh lên công thông tin.