Quyết định 405/QĐ-SYT Thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận