Công văn 4018/SYT-VP Cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023.