Công văn 4079/SYT-KHNVTC V/v Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.