Công văn 4082/SYT-VP Triển khai Kế hoạch số 3357/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh