Công văn 4120/SY-SYT Sao y Công văn số 707/TTMS-NVĐT của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Oxaliplatin "Ebewe" 100mg/20ml thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty TNHH TM và DP Sang