Công văn 4126/SYT-KHNVTYC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - BV Y dược cổ truyền với TTYT Thuận Nam