Công văn 4124/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - Bệnh viện tỉnh với TTYT Ninh Phước