Công văn 4128/SYt-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022 - TTYT Thuận Nam với Bệnh viện tỉnh