Công văn 597/ATTP-NV Cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (từ ngày 02/10/2023- 03/11/2023