Công văn 5206/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề KBCB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.